om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –

Sosiologisk Årbok


Sosiologisk årbok (SÅ) kom ut første gang i 1985 med Dag Østerberg og Per Otnes som redaktører og Instituttet for sosiologi som sponsorer (i senere tiårs språk). Vi ville gi kritisk samfunnsteori en åpning trass i at dette var i Thatcher, Reagan, Willoch, kort sagt i 'høyrebølgen's største periode av framgang: «There is no society, only individuals». Vårt motto, kritisk teori, faglig soliditet, frimodig ytringsform ble formulert først noe seinere, men gir likevel et fortettet uttrykk for innholdet fra starten og til nå. Vi har videre gitt plass for bidrag både fra yngre, mindre etablerte kolleger og studenter, og fra seniorer, 'kjente navn' fra både inn- og utland, alle oftest fra sosiologi men også fra nabofag. Vi publiserer på skandinaviske språk og på engelsk. Etter en pause på tre år begynte den nye Årbokserien fra 1996, nå som organisatorisk uavhengig av Instituttet for sosiologi (den gang ISO, idag ISS) ved UiO, men fortsatt med betydelig økonomisk og praktisk støtte derfra. Ulikt den første serien er vi altså ikke lenger noe organ for ISS - vi vurderer tekster fra ISS-staben, men på lik linje med alle andre. Som uavhengig organisasjon kunne SÅ nå operere med separat regnskap, bankkonto og uavhengig av skiftende faglige linjer samme sted. Fra og med 2004 nådde vi endelig målet om forlagsutgivelse i og med at vi inngikk en avtale med Novus forlag. Fra og med siste halvbind for 2003 er vi også godkjent som periodikum med fagfellevurdering, såkalt refereed journal, en veletablert indikator på faglig kvalitet.

I anledning vår 20. årgang arrangerte vi en jubileumskonferanse.

Informasjon om konferansen Kritisk samfunnsforskning i Norden i dag finner du her.

Her finner du to uttalelser om Sosiologisk Årbok

© sosiologisk årbok